CHỈ THỊ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TKCN CƠN BÃO SỐ 07 NĂM 2020
Ngày 14/10/2020

uû ban nh©n d©n

x· an dôc

 
 

 

Sè: 03/CT-UBND

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

 
 

 

An Dôc, håi 16 giê 00 phót ngµy 13 th¸ng 10 n¨m 2020

 

ChØ thÞ

VÒ viÖc phßng chèng thiªn tai vµ t×m kiÕm cøu n¹n c¬n b·o sè 07

(Tªn quèc tÕ Nang ka)

 
 

 

Theo dù b¸o cña Trung t©m khÝ t­îng thñy v¨n Quèc gia, chiÒu ngµy 12/10 ¸p thÊp nhiÖt ®íi trªn khu vùc B¾c BiÓn §«ng ®· m¹nh lªn thµnh b·o, c¬ b·o sè 07 trong n¨m 2020 vµ cã tªn quèc tÕ lµ Nang ka. Håi 04 giê ngµy 13/10 vÞ trÝ t©m b·o ë vµo kho¶ng 18,3 ®é VÜ B¾c; 113,2 ®é Kinh §«ng, c¸ch quÇn ®¶o Hoµng Sa kho¶ng 170 km vÒ phÝa B¾c §«ng B¾c. Søc giã m¹nh nhÊt vïng gÇn t©m b·o giËt cÊp 9, giËt cÊp 11. Dù b¸o trong 24 giê tíi, b·o di chuyÓn theo h­íng T©y T©y B¾c, mçi giê ®i ®­îc kho¶ng 20 km vµ cã kh¶ n¨ng m¹nh thªm. §Õn 04 giê ngµy 14/10 vÞ trÝ t©m b·o ë kho¶ng 19,0 ®é VÜ B¾c; 108,7 ®é Kinh §«ng trªn khu vùc T©y Nam ®¶o H¶i Nam, Trung Quèc. Søc giã m¹nh nhÊt vïng gÇn t©m b·o m¹nh cÊp 9-10, giËt cÊp 12. Trong 24 ®Õn 36 giê tiÕp theo, b·o di chuyÓn theo h­íng T©y T©y B¾c, mçi giê ®i ®­îc 15-20 km, kho¶ng gÇn s¸ng mai (14/10) vÞ trÝ t©m b·o ë kho¶ng 19,4 ®é VÜ B¾c; 106,7 ®é Kinh §«ng. Søc giã m¹nh nhÊt vïng gÇn t©m b·o m¹nh cÊp 9-10.

C¶nh b¸o m­a lín: Do ¶nh h­ëng cña b·o sè 7 kÕt hîp víi kh«ng khÝ l¹nh nªn tõ ngµy 14 ®Õn ngµy 16/10 ë B¾c Bé vµ B¾c Trung Bé cã m­a to ®Õn rÊt to vµ r¶i r¸c cã d«ng víi tæng l­îng m­a phæ biÕn 150-350 mm/®ît, cã n¬i trªn 400 mm/®ît.

§Ó chñ ®éng ®èi phã víi c¬n b·o sè 7, Ban chØ huy phßng chèng thiªn tai vµ t×m kiÕm cøu n¹n huyÖn Quúnh Phô ®· cã C«ng ®iÖn khÈn sè 05 ngµy 12/10/2020 vÒ t×nh h×nh triÓn khai, øng phã víi c¬n b·o sè 7 vµ yªu cÇu c¸c x· tæ chøc triÓn khai phßng chèng lôt, b·o nh»m phßng tr¸nh thiÖt h¹i vÒ ng­­êi vµ tµi s¶n cã thÓ xÈy ra. §Ó ®¶m b¶o tÝnh m¹ng vµ tµi s¶n cña tËp thÓ vµ nh©n d©n trong x·. UBND x· yªu cÇu c¸c cÊp, c¸c ngµnh tõ x· tíi th«n vµ nh©n d©n thùc hiÖn tèt mét sè néi dung chñ yÕu sau:

 1- C¸c ®ång chÝ trong Ban chØ huy phßng chèng thiªn tai vµ t×m kiÕm cøu n¹n th­êng xuyªn theo dâi diÔn biÕn cña c¬n b·o sè 07 trªn c¸c ph­­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng, tæ chøc trùc ban, ph©n c«ng c¸c thµnh viªn t¨ng c­êng xuèng c¸c th«n chñ ®éng ®«n ®èc, nh¾c nhë nh©n d©n trong viÖc b¶o vÖ tÝnh m¹ng vµ tµi s¶n khi cã m­a b·o ®æ bé vµo ®Þa ph­­¬ng;

KiÓm tra c¸c vÞ trÝ träng yÕu trong viÖc tiªu óng ë khu d©n c­­, yªu cÇu c¸c hé gia ®×nh sö dông phÇn diÖn tÝch giao th«ng thñy lîi ®Ó trång rau vµ lÊn chiÕm diÖn tÝch giao th«ng thñy lîi ®Ó trång c©y l©u n¨m ph¶i tù th¸o dì ®¶m b¶o cho viÖc tiªu óng ®­­îc th«ng tho¸ng.

2- Ban qu¶n trÞ HTXDVNN chØ ®¹o, h­­íng dÉn nh©n d©n trong viÖc thu ho¹ch nhanh gän lóa mïa trªn c¸c xø ®ång víi ph­¬ng ch©m “Xanh nhµ h¬n giµ ®ång” nh»m h¹n chÕ thÊp nhÊt do m­a b·o g©y ra.

          3- Ban C«ng an x· x©y dùng kÕ ho¹ch, tæ chøc th­­êng trùc 24/24 giê, t¨ng c­­êng c«ng t¸c tuÇn tra b¶o vÖ tµi s¶n cña tËp thÓ vµ tÝnh m¹ng cña nh©n d©n trong x·. §ång thêi kÕt hîp víi Ban v¨n ho¸ th«ng tin, ®µi ph¸t thanh t¨ng c­­êng c«ng t¸c tuyªn truyÒn vµ h­íng dÉn nh©n d©n trong viÖc tù b¶o vÖ tÝnh m¹ng vµ tµi s¶n cña gia ®×nh m×nh nh»m ng¨n chÆn c¸c ®èi t­­îng lîi dông khi b·o lò x¶y ra ®Ó trém c¾p tµi s¶n.

4- Ban v¨n ho¸ th«ng tin, ®µi truyÒn thanh tæ chøc tiÕp ©m, tiÕp sãng ®­a tin vÒ diÔn biÕn cña c¬n b·o sè 07, tæ chøc canh trùc vµ cã kÕ ho¹ch b¶o vÖ tµi s¶n ®­­îc giao, chñ ®éng trong viÖc kh¾c phôc hËu qu¶ do m­a b·o g©y ra.

5- Ban qu©n sù kÕt hîp víi c¸c ®oµn thÓ, ban ngµnh vµ c¸c th«n kiÓm tra , rµ so¸t lùc l­­îng d©n qu©n tù vÖ, lùc l­­îng dù bÞ ®éng viªn s½n sµng cho viÖc tham gia phßng chèng thiªn tai vµ t×m kiÕm cøu n¹n khi cã yªu cÇu cña Ban chØ huy phßng chèng lôt b·o cÊp trªn.

6- C¸n bé, gi¸o viªn, nh©n viªn c¸c tr­êng häc chñ ®éng ch»ng chèng nhµ cöa, c©y trång, che ®Ëy trang thiÕt bÞ d¹y häc, ph©n c«ng c¸n bé nh©n viªn th­­êng trùc 24/24 giê khi b·o ®æ bé vµo ®Þa ph­¬ng, kÕt hîp víi Ban C«ng an x· tuÇn tra canh g¸c b¶o vÖ vµ phßng ngõa kÎ gian lîi dông b·o lôt ®Ó trém c¾p tµi s¶n.

7- Ban th­­¬ng binh x· héi, Ban d©n sè gia ®×nh trÎ em vµ th­­êng trùc Héi ch÷ thËp ®á x©y dùng kÕ ho¹ch øng cøu ng­­êi tµn tËt, trÎ må c«i vµ c¸c ®èi t­îng chÝnh s¸ch kh¸c khi cã c¸c t×nh huèng cã thÓ x¶y ra khi m­a b·o ®æ bé vµo ®Þa ph­¬ng.

8- Tr¹m Y tÕ chuÈn bÞ ®ñ c¬ sè thuèc ®¶m b¶o cho c«ng t¸c tiªu ®éc, khö trïng phßng chèng dÞch bÖnh vµ kÞp thêi s¬, cÊp cøu khi cã ng­êi tai n¹n, b¶o vÖ tèt søc kháe cho nh©n d©n trong vµ sau m­a b·o.

9- C¸c ngµnh, ®oµn thÓ chñ ®éng trong viÖc b¶o vÖ tµi s¶n cña ngµnh m×nh, c¸c th«n c¨n cø chøc n¨ng, nhiÖm vô kÕt hîp víi Ban ChØ huy PCTT vµ TKCN cña x· kiÓm tra c¸c vÞ trÝ träng ®iÓm trong viÖc tiªu óng t¹i c¸c th«n vµ tæ chøc th¸o rì c¸c vËt c¶n nh­­ ®¨ng ®ã, then ch¾n c¸c cöa cèng, bÌo bång vµ c¸c vËt c¶n kh¸c lµm ¶nh h­ëng tíi viÖc tiªu óng trong khu d©n c­­, vËn ®éng héi viªn, nh©n d©n nhanh chãng thu ho¹ch lóa mïa ®Ó h¹n chÕ thÊp nhÊt nh÷ng thiÖt h¹i do m­a b·o g©y ra.

10- C¸c hé gia ®×nh hiÖn ®ang chuyÓn ®æi t¹i c¸c xø ®ång ph¶i ch»ng chèng nhµ t¹m, vËn chuyÓn vËt liÖu, c¸c lo¹i vËt dông kh¸c vÒ gia ®×nh, ®ång thêi cã biÖn ph¸p b¶o vÖ tµi s¶n hiÖn cã nh­ gia sóc, gia cÇm, thñy s¶n, di chuyÓn ng­êi vÒ n¬i tró Èn an toµn.

11- §Ò nghÞ MÆt trËn tæ quèc, c¸c tæ chøc ®oµn thÓ phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c ban ngµnh, c¸c th«n t¨ng c­­êng c«ng t¸c vËn ®éng nh©n d©n thùc hiÖn tèt ChØ thÞ nµy. Trong qu¸ tr×nh tæ chøc thùc hiÖn cã g× khã kh¨n, v­­íng m¾c th× kÞp thêi b¸o c¸o vÒ UBND x· ®Ó cã h­­íng kh¾c phôc, xö lý./.

 

N¬i nhËn:

- TT §¶ng uû x·;

- TT H§ND x·;

- CT MTTQ x·;

- C¸c ®oµn thÓ x·;

- C¸c ngµnh, c¸c th«n;

- BCH PCTT&TKCN x·;

- §µi ph¸t thanh x·;

- L­­­­­u: VT.

tm. uû ban nh©n d©n x·

KT. chñ tÞch

PHã CHñ TÞCH

 

 

 

 

Mai V¨n Giang

 

Tập tin đính kèm

Tổng lượt xem bài viết là: 199
Tổng số điểm của bài viết là: 8 trong 8 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác